Flyby Margraten may 27th 1400-1500utc. Ref NOTAM A0580/18

 

 

               
Margraten