DISCLAIMER

Alle bestanddelen, informatie, software, producten en diensten die in deze website zijn vervat, of via deze beschikbaar zijn, worden verstrekt "as is" en "as available". Luchtverkeersleiding Nederland garandeert niet dat de inhoud van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, volledig, begrijpelijk, correct of up-to-date is, dat deze website op elk tijdstip en elke locatie te raadplegen is, dat enig defect of enige fout hersteld zal worden of dat de inhoud vrij is van virussen of andere schadelijke onderdelen. Luchtverkeersleiding Nederland zal zich inspannen om enige fout die aan haar is gemeld te herstellen.

Het gebruik van de publicaties op deze website geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

Luchtverkeersleiding Nederland zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe of gevolgschade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de publicaties en in het bijzonder niet voor fouten of omissies in de inhoud van deze website of de gevolgen van het gebruik ervan, noch voor onjuiste overbrenging of onjuiste verwijzing, zelfs indien Luchtverkeersleiding Nederland op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade. Deze beperking is van toepassing, ongeacht of de vordering is gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om ervoor te zorgen dat zij de meest up-to-date informatie gebruiken. Luchtverkeersleiding Nederland mag zonder voorafgaande kennisgeving informatie op deze website veranderen.